Dla studentów – program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

pieniadzeW ramach uruchomionego programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” przygotowano 20,5 mln zł. Pomoc będzie udzielana w formie niskooprocentowanych pożyczek. Wśród 3 województw, które jako pierwsze udzielają pożyczek jest także Małopolska

Wsparcie w wysokości maksymalnie 60 tys. zł może zostać udzielone bezrobotnemu (tj. niepracującemu w oparciu o umowę o pracę) absolwentowi szkoły wyższej w okresie maksymalnie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu lub studentowi ostatniego roku studiów magisterskich lub licencjackich. O pożyczkę może ubiegać się także kilka osób w ramach jednej działalności gospodarczej – wówczas wielkość udzielonego wsparcia wynosi wielokrotność sumy 60 tys. zł, np. 180 tys. zł dla 3 wspólników. Okres spłaty pożyczki wynosi do 7 lat. Pierwszy etap Programu obejmuje województwa małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie. Od 2014 r. Program będzie sukcesywnie wdrażany w kolejnych województwach.

W województwie małopolskim za program odpowiada Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES). Trudno jednak coś więcej znaleźć na ich stronach. należy więc wykonać telefon.

SZCZEGÓŁY ZE STRONY BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Dla kogo
O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy:

 • absolwenci szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu;
 • studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.

 

Przeznaczenie
W ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” udzielane są:

 1. pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 2. pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową)

Warunki
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczka podstawowa):

 • Wartość pożyczki: do 60 tys. zł,
 • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,75 – wysokość oprocentowania pożyczki 0,69% w skali roku),
 • Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),
 • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,
 • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy (pożyczka uzupełniająca):

 • Wartość pożyczki: do 20 tys. zł,
 • Oprocentowanie będzie na takim samym poziomie jak przy uzyskanej pożyczce podstawowej,
 • Termin wnioskowania: po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Harmonogram spłaty pożyczki uzupełniającej będzie dostosowany do harmonogramu spłaty pożyczki podstawowej (spłata obydwu pożyczek powinna nastąpić w tym samym terminie),
 • Wypłata środków nastąpi po zawarciu umowy pożyczki,
 • Rozliczenie pożyczki dokonywane będzie na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy,
 • Możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału, jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki, w tym pożyczki uzupełniającej, realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis.

 

Zabezpieczenie pożyczki
Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od wyników oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, przyznanie pożyczki będzie mogło być uzależnione od ustanowienia dodatkowego/innego zabezpieczenia spłaty.

Warunkiem uzyskania pożyczki będzie złożenie poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę, którego elementem będzie m.in. uproszczony biznes plan przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.