Dwadzieścia lat Hiszpanii w Unii Europejskiej. Ekonomiczne aspekty integracji

Hiszpania jest tym krajem Unii Europejskiej, który często porównywany jest z Polską. Podobieństwa wynikają zarówno ze specyficznych warunków powojennego rozwoju, odejścia od dyktatury i przejścia do systemu demokratycznego, liczby ludności, jak i zbliżonych problemów gospodarczych. Dlatego też, wobec członkostwa Polski w strukturach UE, szczególne zainteresowanie wzbudzają w naszym kraju konsekwencje akcesji Hiszpanii do ugrupowania.

Rozważane są koszty, które poniosła Hiszpania na drodze dostosowania do wymagań unijnych, jak i korzyści, które odniosła po integracji. Pozytywne zmiany, które stały się udziałem Hiszpania po 1986 roku, związane są zarówno z pomocą finansową uzyskiwaną w ramach wspólnotowej polityki regionalnej, jak i korzyściami płynącymi z samego procesu integracji, uczestnictwa we wspólnym rynku i unii monetarnej.

Piecuch J., (2006) Dwadzieścia lat Hiszpanii w Unii Europejskiej Ekonomiczne aspekty integracji [w:] Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych, (red.) Bednarczyk B., Wyd. KSW, Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.